ناقوس مرگ نرمالیزاسیون
محمدمهدی تهرانی: همه چیز نقش بر آب شد. رویایی که محمد قوچانی از یک سو و سعید حجاریان از سویی دیگر بر طبلش می‎کوفتند، خیلی پیش‎تر از آنچه تصور می‎شد، فروریخت. این رویداد اما نه صرفا معضله‎ای سیاسی برای بانیانش که بیش از همه شکستی تئوریک به شمار می‎آید و دقیقا از همین‎روست که تحلیل و واکاوی‎اش موضوعیتی دو چندان داراست... [ ادامه مطلب ]