من احساس حقارت می‏کنم
من به این چهره‏هاى نورانى و بشاش شما، و به این گریه‏ هاى شوق شما حسرت میبرم. من احساس حقارت می‏کنم. من وقتى با این چهره‏ ها مواجه می‏شوم. و این قلبهائى که به واسطه توجه به خداى تبارک و تعالى این طور در چهره‏ ها اثر گذاشته است، احساس حقارت می‏کنم. من غیر از دعا که بدرقه شما کنم چیزى ندارم. [ ادامه مطلب ]