خیال خام
اگر بنا باشد که آنها محاصره اقتصادى بکنند، فرضا که بتوانند و همه ملتها تبع ایشان بشوند و حال آنکه این خیالى است خام و همچو چیزى تحقق پیدا نمى‏کند. فرضا که تحقق پیدا بکند، ما همان جو و گندمى که خودمان در مملکت خودمان کشت مى‏کنیم، اقتصاد مى‏کنیم و براى خودمان همان مقدار کافى است. امام خمینی (ره) ۱۹ آبان ۱۳۵۸ [ ادامه مطلب ]